Zmiany w Statucie ZSP nr 9 w Rybniku w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania zespołu

2020-03-25

UCHWAŁA NR 16/2029/2020
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Rybniku z dnia 25.03.2020r.

W sprawie: zmian w Statucie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Rybniku w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania zespołu
Na podstawie: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z dnia 20 marca 2020 , poz. 493)
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z dnia 20 marca 2020r. , poz. 492). ,
Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Rybniku, po zapoznaniu się z proponowanymi zmianami w Statucie i wyrażeniu, jednomyślnie, pozytywnej opinii dotyczącej wprowadzenia zmian, uchwala:
§ 1
1. W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania zespołu w Statucie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 9 w Rybniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w Dz. II, Rz. 3 (Pomoc psychologiczno-pedagogiczna), § 29, dodaje się ust. 6 w brzemieniu:
„6. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku z sytuacją uniemożliwiającą realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkole z przyczyn niezależnych, dyrektor organizuje realizację zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tzw. „nauczanie zdalne”, określając obowiązki pedagoga i logopedy szkolnego:
1) zadania pedagoga i logopedy szkolnego:
a) dyrektor szkoły w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i logopedą ustala zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów i przekazuje informacje rodzicom, opiekunom za pomocą edziennika i strony internetowej szkoły”.
2) w Dz. VIII (Wewnątrzszkolny System Oceniania), R. 1, § 103 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
„9. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku z sytuacją uniemożliwiającą realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkole z przyczyn niezależnych, dyrektor placówki organizuje realizację zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość , tzw. „nauczanie zdalne”:
1) dyrektor przekazuje informacje nauczycielom i rodzicom za pomocą edziennika, strony internetowej, emaila szkoły, telefonicznie,
2) dyrektor, grono pedagogiczne realizują obowiązujące podstawy programowe w poszczególnych oddziałach klas, uwzględniając:
a) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów lub bez ich użycia,
b) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć;
3) nauczyciele komunikują się z rodzicami, opiekunami i uczniami za pomocą edziennika, emaila, telefonicznie, platformy edukacyjnej lub w innej, bezpiecznej i dostępnej dla uczniów formie,
4) nauczyciel realizuje podstawę programową z wykorzystaniem metod i technik zdalnego kształcenia (epodręcznik, platformy edukacyjne, filmy edukacyjne itp.),
5) nauczyciel monitoruje postępy uczniów poprzez:
a) zadania domowe pisemne, zadania na eplatformach, testy, sprawdziany, doświadczenia, prace plastyczne lub inne ustalone przez nauczyciela,
6) sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów poprzez:
a) przekazywanie przez ucznia nauczycielowi informacji zwrotnej, tj. pracy pisemnej, pracy plastycznej lub innej, poprzez eplatformy, edziennik, emaila nauczyciela,
b) nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce w sposób ustalony przez nauczyciela,
c) nauczyciel informuję ucznia o uzyskanych przez niego ocenach za pomocą edziennika lub w inny ustalony przez nauczyciela sposób,
d) nauczyciel informuje uczniów o terminach przesyłania przez nich zadań, prac pisemnych, prac plastycznych, doświadczeń lub innych ustalonych przez nauczyciela,
e) ćwiczenia z bieżących lekcji uczniowie odrabiają na bieżąco - „z dnia na dzień”,
7) zasady oceniania uczniów:
a) obowiązują dotychczasowe zasady oceniania, z wyjątkiem wagi oceny:
- każda oceniana w nauczaniu zdalnym forma pracy i sprawdzenie wiedzy ucznia ma określoną wagę – jest to waga 1”.

3) W Dz. IX (Przedszkole), R. 3, § 122 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4.W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola, w związku z sytuacją uniemożliwiającą realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w przedszkolu z przyczyn niezależnych, dyrektor zespołu, w porozumieniu z wicedyrektorem przedszkola oraz wychowawcami, organizuje realizację zadań przedszkola z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tzw. „nauczanie zdalne”:
1) dyrektor zespołu, w porozumieniu z wicedyrektorem przedszkola oraz wychowawcami, ustala plan pracy przedszkola oraz przekazuje go rodzicom i opiekunom za pomocą strony internetowej przedszkola, emaila, telefonicznie”.

§ 2
Realizację uchwały powierza się dyrektorowi zespołu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Pedagogicznej ZSP nr 9 w Rybniku
Bożena Fros

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej