Programy

MYŚLĘ POZYTYWNIE - PROJEKT FUNDACJI INSTYTUT EDUKACJI POZYTYWNEJ

W roku szkolnym 2017/2018 nasza placówka przystąpiła do projektu "Myślę Pozytywnie" jako jedyna szkoła podstawowa w Rybniku. Wszyscy nauczyczyciele odbyli cykl szkoleń i otrzymali certyfikat Liderów Pozytywnego Myślenia. Uczniowie i nauczyciele realizują zadania projektowe wg harmonogramu Fundacji Instytut Edukacji Pozytywnej. 

W roku 2018 otrzymaliśmy tytuł Szkoły Myślenia Pozytywnego.

W kolejnym roku szkolnym - 2018/2019 braliśmy udział w drugiej edycji projektu. Realizowaliśmy zadanie certyfikujące, braliśmy udział w szkoleniach, konferencjach i warsztatach. Za rok 2019 otrzymaliśmy certyfikat i tytuł "Szkoły Myślenia Pozytywnego".

W roku szkolny 2019/2020 uczestniczymy w kolejnej, trzeciej już edycji programu!

Koordynatorem szkolnym jest pani Aneta Wysocka.

Więcej informacji o projekcie:

www.myslepozytywnie.pl

O projekcie w kilku zdaniach:

Jednym z najbardziej istotnych elementów rozwoju i czynnikiem, jaki wprost wpływa na potencjał i przyszłość każdego dziecka, jest zadbanie o jego zdrowie psychiczne. Tak jak dbamy o prawidłowy rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, tak samo chcemy zadbać o ich zdrowie psychiczne i dać im siłę do harmonijnego rozwoju. Całości naszych działań przyświeca idea edukacji opartej na haśle: Lepiej się czujesz, lepiej się uczysz.
Projekt “Myślę pozytywnie” to program kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego oraz upowszechniania wiedzy na jego temat. Zakłada on kontynuację działań podjętych przez Fundację w ramach Narodowego Programu Zdrowia w roku 2016 i kontynuowanych ze środków własnych w roku 2017.

SUPERWIZJA - PROJEKT  INSTYTUTU EDUKACJI POZYTYWNEJ 

Jest to wyjątkowy program rozwoju kadr szkół i placówek oświaty w zakresie:
1. promowania i wdrażania metody superwizji w szkołach, w szczególności nastawionej na umożliwienie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w sytuacjach kryzysów rozwojowych i zagrożeń społecznych;
2. profilaktyki negatywnych skutków zagrożeń, z którymi mogą się zetknąć uczniowie i uczennice poprzez wspieranie szkół w tworzeniu programów wychowawczo-profilaktycznych.
Ogromnie ważnym elementem projektu jest koncentracja na wartościach i potrzebach rozwojowych (zawodowych i osobistych) nauczycieli i wychowawców - bezpośrednich odbiorców projektu.
Projekt jest prowadzony przez Fundację Instytut Edukacji Pozytywnej z Warszawy , przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Uczestniczymy w nim przez cały rok 2017.

Nasza szkoła ukończyła w 2017 roku projekt Superwizji w szkole. 

Więcej informacji o projekcie:

www.instytutep.pl

BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ

Szkoła wzięła udział w konkursie Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń. Wszystkie zajęcia i spotkania wpłynęły na podniesienie świadomości dzieci w kwestii bezpieczeństwa. Uczniowie pogłębili wiedzę na temat norm współżycia w zróżnicowanej grupie.
Podejmowane działania: spotkania z ciekawymi ludźmi, wolontariuszami, społecznikami, przedstawicielami instytucji prawnych i kulturalnych, udział w akcjach wolontaryjnych, organizowanie takich akcji na terenie szkoły, utwierdziło nas także w przekonaniu, że nasi uczniowie w większości są wrażliwi i tolerancyjni. Współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz z rodzicami pogłębiła naszą wiedzę o przemianach zachodzących w psychice naszych uczniów pozwalając tym samym zaplanować dalszą pracę w kształtowaniu ich postaw obywatelskich. Nasza szkoła wykonała 10 zadań przewidzianych regulaminem konkursu.
Udział w konkursie okazał się być bardzo pomocny w trakcie realizacji założeń wynikających z programu wychowawczego szkoły, klasowych planów wychowawczych, edukacji obywatelskiej .

Udało nam się zdobyć tytuł i certyfikat „Bezpiecznej Szkoły” oraz członkostwo Ogólnopolskiego Klubu Bezpieczne Szkoły.

Polska Akcja Humanitarna (Polish Humanitarian Action, skrót PAH) – organizacja pozarządowa, której celem jest udzielanie pomocy humanitarnej i rozwojowej osobom dotkniętym skutkami klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych. Organizacja powstała 26 grudnia 1992[1]. Od początku swojej działalności PAH udzieliła pomocy w 44 krajach, obecnie prowadzi stałe misje w Sudanie Południowym, Somalii, Syrii, Iraku i na wschodniej Ukrainie. Organizacja działa również na terenie Polski – od 1998 roku prowadzi program dożywiania dzieci Pajacyk, który wspiera dzieci w kraju i na świecie. Ważnym elementem pracy fundacji są również działania edukacyjne.

Od lat nasza szkoła angażuje się w kampanie prowadzone przez PAH:

Akcja Edukacja, Studnia dla Południa, Świat bez głodu, Zamiast kwiatka niosę pomoc.

www.pah.org.pl 

www.pajacyk.pl

KLUB SZKÓŁ UNICEF

Nasza szkoła od kilku lat bierze udział w akcjach organizowanych przez organizację humanitarną UNICEF. Należymy do Klubu Szkół Unicef i w każdym roku szkolnym realizujemy projekty, dzięki którym otrzymaliśmy certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki. Dotychczasowe akcje realizowane w naszej szkole:

Wszystkie Kolory Świata –III edycja -2015

MALI uczniowie idą do szkoły -2016

Wszystkie Kolory Świata – IV edycja-2017

Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę! -2018

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU - OGÓLNOPOLSKI KONKURS

Nasza szkoła brała udział w Ogólnopolskim konkursie „Szkolny Klub Wolontariatu”. Celem konkursu było rozwijanie wśród dzieci i młodzieży potrzeby zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, kształtowanie postaw altruistycznych, oraz dostarczanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. W ramach konkursu zrealizowaliśmy następujące zadania

-przeprowadzono w klasach lekcje oraz warsztaty na temat idei i form wolontariatu,
- przygotowywano plakaty o podejmowanych akcjach
- przeprowadzono konkurs plastyczny „Pomocna dłoń”, w który zaangażowali się szczególnie uczniowie klas młodszych wykonując bardzo ciekawe prace
-przeprowadzono akcje o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim „Góra Grosza”, Świat bez głodu”, „WOŚP”
- w ramach „Dnia Wolontariusza” uczniowie najstarszych klas przygotowali prezentację multimedialną, z obaczyliśmy sprawozdanie z wszystkich akcji charytatywnych, jakie przeprowadzono w szkole w ciągu roku szkolnego, wyróżniono także najbardziej zaangażowanych wolontariuszy
- uczniowie przeprowadzili akcje czytelnicze w świetlicy oraz bibliotece

Dzięki realizacji zadań konkursowych uczniowie mieli okazję jeszcze bardziej zaangażować się w działania wolontaryjne. W realizację zadań włączyli się prawie wszyscy uczniowie i nauczyciele, samorząd szkolny. Do realizacji zadań udało się zaangażować także rodziców. Zadania umieszczone w programie, były inspiracją do zaangażowania uczniów w wolontariat.

Program Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy stworzony i prowadzony w Szkole Podstawowej nr 6 w Rybniku z myślą o uczniach klas I-IV. Przyjęte w nim założenia, cele, treści kształcenia uczą podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.
Edukacja ta ma wspomagać:
• błyskawiczną reakcję w razie nieszczęśliwych wypadków,
• zdobywanie wiedzy i umiejętności ratowania życia,
• kształtowanie opanowania, odporności emocjonalnej dziecka na stres, lek i radzenie sobie w trudnych sytuacjach.

 

 

Szkoła z Klasą to ogólnopolska akcja edukacyjna prowadzona od 2002 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą”. W naszej kampanii wzięło już udział ponad osiem tysięcy szkół, ponad 100 tysięcy nauczycieli i ponad milion uczniów. Od początku trwania akcji wspólnie z nauczycielami, dyrektorami i ekspertami staramy się promować i współtworzyć szkołę, która przygotowuje do życia w nowoczesnym świecie i wychowuje młodych ludzi na aktywnych obywateli, którzy chcą i potrafią stale się uczyć i podejmować nowe wyzwania.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej