Zaproszenie do udziału w międzyszkolnym konkursie "Mój Patron"

2023-01-11

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie organizowanym przez Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku. 

Termin składania prac w etapie szkolnym - 8.02.2023 r. w naszej bibliotece szkolnej lub u pani Anety Wysockiej (praca opisana wg wzoru)

Informacje o konkursie ze strony organizatora:

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu, w którym młodzi ludzie mogą w graficznej formie przedstawić, kogo darzą szczególnym podziwem, uważają za swojego patrona, wzór do naśladowania, autorytet. Czy to będzie ktoś spośród świętych, sportowiec, literat. Może ktoś z bliskiego otoczenia ucznia: rodzic, dziadek....?

Postać autentyczna, a może bohater literacki, filmowy. Może któryś z patronów roku 2023...?

Regulamin konkursu:

Adresat:
Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego (Rybnika i okolic).

Cele konkursu:
- inicjowanie i pogłębianie  zainteresowań, pasji i umiejętności;
- możliwość twórczej realizacji, wypowiedzenia się w formie plastycznej.

Forma: praca plastyczna

Kategorie wiekowe:
- uczniowie klas I-III
- uczniowie klas IV-VI
- uczniowie klas VII-VIII

Zasady przygotowania pracy:

- praca powinna być przygotowana przez ucznia samodzielnie i indywidualnie z zachowaniem wszelkich praw autorskich;

- forma pracy: płaska praca plastyczna (plakat) wykonana dowolną techniką (bardzo prosimy o unikanie wszelkich materiałów sypkich) koniecznie formatu A4 ilustrująca temat konkursu: Mój PATRON - czyli osoba, którą młody człowiek darzy szczególnym podziwem, uważa za swojego osobistego bohatera, wzór do naśladowania, autorytet.   

Praca powinna zawierać personalia wybranej postaci oraz graficznie lub słownie przedstawione powody, dla których uczeń wybiera daną osobę za swojego patrona;

- pracę należy podpisać na odwrocie, wypełniając i przyklejając metryczkę (wzór poniżej). Należy podać: imię, nazwisko i wiek ucznia, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela oraz kontaktowy adres e-mail, gdyż drogą internetową będziemy informować opiekunów o zaproszeniach na galę laureatów;

- zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem organizatorom prawa do podania mediom danych personalnych przyszłych laureatów oraz do publikacji zdjęć z gali laureatów.

- prosimy tylko o najlepsze prace z danej kategorii wiekowej w Państwa szkole - wykonane samodzielnie i z wielką starannością

- uroczyste rozstrzygnięcie konkursu oraz wystawę najbardziej interesujących prac planujemy zorganizować we wtorek, 28 marca 2023 roku o godzinie 13.00 w Zespole Szkół Urszulańskich w Rybniku przy ulicy 3 Maja 22

Ocena prac:
- prace konkursowe oceni jury złożone z fachowców;
- ocenie podlegają: zgodność z regulaminem, estetyka i czytelność pracy;
- organizatorzy przewidują nagrody (miejsca 1, 2 i 3) oraz wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej;
- udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów prac prawa do nieodpłatnego ich wykorzystania przez organizatorów w celu publikacji na wystawie, stronie internetowej konkursu, prezentacji lub wykorzystania w celach dydaktycznych;

Informacje dodatkowe:
- wszelkie komunikaty i informacje dotyczące konkursu są zamieszczane na stronie internetowej: bsip/miastorybnik.pl/u/patron.htm;
- dla koordynatorów konkursu w danej placówce oświatowej przygotujemy specjalne podziękowania;

Wzór metryczki (prosimy o bardzo CZYTELNE, najlepiej komputerowo wypełnienie!):

Imię i nazwisko autora pracy konkursowej
oraz WIEK

Nazwa i adres szkoły

Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna

Adres internetowy 
e-mail placówki lub nauczyciela-opiekuna

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na publikację i podanie mediom danych personalnych przyszłych laureatów
oraz zdjęć z uroczystego podsumowania konkursu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
data, podpis rodzica lub prawnego opiekuna ucznia

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej