Nabór

Rusza nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik na rok szkolny 2020/2021

  1. Do klas pierwszych szkół podstawowych zapraszamy wszystkie dzieci siedmioletnie oraz wszystkie chętne dzieci sześcioletnie które obecnie uczęszczają do przedszkola.
  2. W tym roku wszystkie 32 szkoły podstawowe prowadzą nabór do klasy pierwszej (w tym 31 szkół obwodowych).
  3. Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej w terminie od 2 marca (od godz. 8.00) do 20 marca br. (do godz. 15.00) mogą potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły obwodowej swojego dziecka za pomocą witryny rybnik.elemento.pl , z której należy wydrukować stosowną deklarację, podpisać i dostarczyć do sekretariatu danej szkoły. Potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły obwodowej można również dokonać poprzez wypełnienie deklaracji, o której mowa powyżej, bezpośrednio w sekretariacie szkoły obwodowej (z pominięciem witryny internetowej). Szkoły są przygotowane na przyjęcie wszystkich dzieci zamieszkałych w obwodzie szkolnym.

Witryna naborowa po wpisaniu adresu zamieszkania kandydata wskaże, która szkoła jest szkołą obwodową.

  1. Dla kandydatów, którzy nie chcą uczęszczać do swoich szkół obwodowych postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wolne miejsca w szkołach podstawowych. Witryna naborowa dla rodziców będzie dostępna od 2 marca (od godz. 8.00) do 20 marca br. (do godz. 15.00) rybnik.elemento.pl

a)    Wniosek należy wypełnić w systemie, wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły „pierwszego wyboru”.

b)    We wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej można wskazać trzy szkoły. Należy tam określić kolejność wybranych szkół (oddziałów) w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

c)    Wyniki postępowania rekrutacyjnego podane będą 27 marca (listy dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych szkół).

d)    Rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły podstawowej są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do tej szkoły w terminie od 27 marca do 3 kwietnia br. (do godz. 15.00).

  1. Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów, którzy chcą uczęszczać do klas sportowych – szachowej w Szkole Podstawowej nr 2 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10), żeglarskiejw Szkole Podstawowej nr 10 (Zespół Szkół Sportowych) oraz wielodyscyplinowej (piłka nożna i judo) w Szkole Podstawowej nr 31 (Zespół Szkół nr 3) jest prowadzone w krótszym terminie. Witryna naborowa dla rodziców będzie dostępna od 2 marca (od godz. 8.00) do 13 marca br. (do godz. 15.00) więcej informacji w szkole.

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji klasa sportowa nie może liczyć mniej niż 20 uczniów. Zatem klasa taka nie powstanie, jeżeli grupa co najmniej 20 kandydatów nie zaliczy pozytywnie próby sprawności fizycznej.

 

ZARZĄDZENIE 21/2020
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 16 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym


Działając na podstawie:
- art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 i art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zmianami),
zarządzam, co następuje:

§ 1.
Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy wyższej niż pierwsza publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej i oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej na rok szkolny 2020/2021 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.
Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy siódmej oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej na rok szkolny 2020/2021 stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam właściwemu Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu oświatę.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 21/2020
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 16 stycznia 2020 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik na rok szkolny 2020/2021.

LP Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym Data rozpoczęcia Data zakończenia
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 2.03.2020
godz. 8.00 20.03.2020
godz. 15.00
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej i oddziału mistrzostwa sportowego (w której obowiązują próby sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 2.03.2020 godz. 8.00 13.03.2020 godz. 15.00
3. Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe 16.03.2020 godz. 8.00 18.03.2020
godz. 15.00
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe 19.03.2020 godz. 10.00
5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 2.03.2020 godz. 8.00 24.03.2020 godz. 15.00
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 27.03.2020 godz. 10.00
7. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym 27.03.2020 godz. 10.00 3.04.2020
godz. 15.00
8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 7.04.2020 godz. 10.00

 Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 21/2020
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 16 stycznia 2020 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy wyższej niż pierwsza publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej i oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej prowadzonych przez Miasto Rybnik na rok szkolny 2020/2021.

LP Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym Data rozpoczęcia Data zakończenia
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej i oddziału mistrzostwa sportowego (w których obowiązują próby sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe. 18.05.2020 godz. 8.00 4.06.2020
godz. 15.00
2. Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe 8.06.2020
godz. 8.00 19.06.2020
godz. 15.00
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe 23.06.2020 godz. 12.00
4. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie o świadectwo ukończenia odpowiedniej klasy szkoły podstawowej. 26.06.2020 godz. 10.00 30.06.2020 godz. 15.00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym. 2.07.2020 godz. 12.00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 21/2020
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 16 stycznia 2020 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy siódmej oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto Rybnik na rok szkolny 2020/2021.

LP Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym Data rozpoczęcia Data zakończenia
1. Złożenie wniosku o przyjęcie klasy dwujęzycznej (w której obowiązuje sprawdzian predyspozycji językowych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe) szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe. 18.05.2020 godz. 8.00 4.06.2020
godz. 15.00
2. Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe 8.06.2020
godz. 8.00 19.06.2020
godz. 15.00
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe 23.06.2020 godz. 12.00
4. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie o świadectwo ukończenia odpowiedniej klasy szkoły podstawowej. 26.06.2020 godz. 10.00 30.06.2020 godz. 15.00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym. 2.07.2020 godz. 12.00

 

 

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej